Miljö & kvalitet

Miljöpolicy

Miljöfrågorna införlivas i alla delar av vår verksamhet. Vi eftersträvar alltid så låg miljöpåverkan som möjligt och arbetar ständigt med förbättringar för att hushålla med resurser och energi och förhindra förorening.
Genom investeringar i fabriken klarar vi alla steg i produktionsledet själva och därmed har vi möjlighet att betydligt minska transporterna. De produkter som vi tillverkar är möjliga att återvinna till minst 70 procent.

Vi skapar förtroende för vår verksamhet hos kunder, anställda och myndigheter genom att uppfylla de lagar och krav som ställs. Lika höga krav som vi har på oss själva ska vi uppmuntra de leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners som vi anlitar i vår verksamhet att följa.
Vi ska även motivera och utbilda vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.

Kvalitetspolicy

Vi ska arbeta för att etablera hög standard beträffande kvalitets- och leveranssäkerhet. Vi ska uppfylla de krav, behov och förväntningar som våra kunder ställer och alltid leverera den för kunden optimala lösningen.

Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar genom att:
– ständigt optimera produktionen genom utveckling och effektivisering av våra produktionsmetoder
– funktionstesta alla produkter innan leverans
– ligga i framkant vad gäller ny innovation och teknik
– våra produkter CE-märks enligt gällande standard

Kompetent och motiverad personal är vår största tillgång. Samtliga medarbetar ska ges möjlighet att utvecklas och vara delaktiga i vidareutvecklingen av företaget. Vi är certifierade enligt kvalitets- och miljösystemen:
ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

EN 1090-1:2009 + A1:2011

Certifieringsbeslut

Vår Livscykel

In- och utgående strömmar av material och energi i fönstrets, fönsterpartiets livscykel.

Även om efterfrågan på aluminium snabbt ökar är de hittills kända bauxitmalmsreserverna tillräckliga för att klara av världens efterfrågan på aluminium i flera hundra år. Samtidigt medför en ständigt ökande grad av återvinning av aluminium, vilket främst görs för att minska elförbrukningen vid aluminiumtillverkning, att de kända bauxitreserverna kommer att räcka mycket längre än man tidigare trott.

* Koldioxid är den växthusgas som bidrar mest till den förstärkta växthuseffekten

** Svaveldioxid, SO2, är en färglös och hostretande gas. Gasen bildas naturligt då biologiskt material bryts ner, även vid förbränning av fossila och andra svavelhaltiga ämnen.

*** PAH-föreningar (polycykliska aromatiska kolväten) är den största grupp av cancerogena ämnen som vi i dagsläget känner till.

****,NOx är ett samlingsnamn för de oxider av kväve som uppstår vid förbränning vid höga temperaturer, särskilt i förbränningsmotorer.

AAA 9001 AAA 14001

AAA 10901 ce